top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Infinilux BV

info@infinilux.com

www.infinilux.com

Tel: 06-1995 08 36

KVK Nr.: 83886621
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Infinilux BV

2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Infinilux BV aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien.

3.    Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

4.    Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van (levering van) producten, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

Artikel 3 – Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Infinilux BV.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De prijs

1.    Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

2.    Als op onze website, offerte of orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken via mail.

3.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5 – Nakoming overeenkomst en garantie

1.    Infinilux BV staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aan boven vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.    Het is Infinilux BV toegestaan de verkochte technische materialen warmtepomp, filter, pomp, te vervangen

       door een ander merk met de gelijke specificaties als deze niet meer beschikbaar of op voorraad zijn. De waarde dient dezelfde te zijn als op de offerte of bestelbon staat vermeld.

  3.  Infinilux BV heeft altijd het recht om een overeenkomst te annuleren, zonder dat daar kosten aan zitten. Het voorschot zal dan worden terugbetaald.

  4.  Infinilux BV verleent een garantie van 25 jaar garantie op de zwembad constructie, kunststof/Vinylester zwembak, trap,         

       rolluikbak en zitplateau. Op inbouwdelen en accessoires krijgt u 3 jaar garantie.

  5.  Op verkleuringen en osmosevorming van de Kunststof/Vinylester zwembak zit 25 jaar garantie.

  6.  Alle maten kunnen enkele centimeters afwijken van de aangekochte zwembad afmetingen. Bij plaatsing door ons is er een

       foutenmarge van 7 cm aanvaardbaar. Doordat het zwembad handgemaakt is kunnen de zijwanden nooit exact gelijk zijn.     

       Indien de marge meer dan 7 cm is (Van de ene hoek van het zwembad naar de andere hoek) dan zullen wij dit op onze kosten

       corrigeren. Indien de klant tijdens de plaatsing met kranen en dergelijke rond het zwembad bezig is zijn wij niet

       verantwoordelijk voor de foutenmarge en licht de verantwoordelijkheid volledig bij de klant.

  7.  Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen

       uitgevoerd door de koper.

  8.  Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van het zwembad of een onderdeel ervan.       

       Schade veroorzaakt door uitvoering van de koper een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. Onder verkeerd

       gebruik wordt elk gebruik van het zwembad verstaan dat niet overeenstemt met de richtlijnen voor het gebruik van het

       zwembad en voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

  9.  Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten

        overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Infinilux BV met betrekking tot geen deze

        overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.

  10. De koper dient er te allen tijde voor te zorgen dat het zwembad rondom vrij staat of toegankelijk is zodat de monteur aan alle

        kanten van het zwembad er makkelijk bij kan.

  11. De koper dient, bij (al dan niet noodzakelijke) verplaatsingen of verhuizingen van het zwembad, er te allen tijde zelf voor te

        zorgen dat het zwembad vrij is om te verplaatsen. Omliggende aanbouw, overkappingen of gazebo’s dienen door de koper 

        zelf afgebroken te worden. Infinilux BV is niet aansprakelijk voor dergelijke werkzaamheden of kosten.

  12. In de overeengekomen prijs zit een standaard hoeveelheid stabilisatiezand/cement. (+- 10 cm vloerplaat en 30 cm maximum

        rond het zwembad. Indien een grond niet vlak is en het zwembad boven de grond uitsteekt kan er niet volledig worden

        aangevuld. De klant dient zelf te zorgen voor een bekisting of welfsels. Extra stabilisatiezand die nodig is zal worden

        doorgerekend aan 125 € per M3.

  13. De hoogte van de vloerplaat wordt bepaald door de klant. Deze dient bij het plaatsen van de vloerplaat aanwezig te zijn en 

        de juiste hoogte (Nulpas) aan de vloermannen door te geven. Het is aan de klant om dit altijd dubbel te controleren.

        Infinilux BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien een vloerplaat niet op de juiste hoogte is gemaakt. 
  14. Bij aanpassingen door derden aan de kunststof/Vinylester constructie of het zwembad vervalt de gehele garantie.

  15. Infinilux BV is niet verantwoordelijk voor de installatie van meegeleverde elektrische onderdelen indien deze niet door

        Infinlux BV wordt uitgevoerd. Wanneer Infinilux de installatie verzorgd is er een garantie van 3 jaar op de materialen.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

1.    Infinilux BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Infinilux BV kenbaar heeft gemaakt.

3.    Infinilux BV zal de levertermijn dewelke is overeengekomen op de offerte of bestelbon de werken uitvoeren. Er kan een 14 dagen verschil zitten tussen de effectieve op gegeven datum. Infinilux BV zal ruim op voorhand melden indien er vertragingen zijn. Externe factoren zoals weer of onmacht ivm niet leveren van grondstoffen kan er een extra vertraging ontstaan. Infinilux BV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien er meer dan 60 dagen vertraging is dan de leverdatum die op de offerte/bestelbon staat, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren en zal Infinilux Bv het voorschot binnen de 7 werkdagen terugstorten.

4.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Infinilux BV tot het moment van bezorging aan de consument. Hierna is Infinilux BV niet meer verantwoordelijk. Indien er materialen missen of beschadigd zijn dan dient de consument dit binnen de 24 uur na levering te melden.

Artikel 7 – Betaling

De volgende betalingscondities gelden. Aanbetaling van 30% bij ondertekening van de offerte of bestelbon. 60% dient betaald te worden op de dag van de levering van het zwembad. Indien er geen betaling of betalingsbewijs wordt getoond/gemaild voor 12u, heeft Infinilux BV het recht om de werken stil te leggen en het zwembad terug naar de fabriek te nemen. De kosten hiervan dient betaald te worden door de koper. 10% moet betaald worden wanneer het lamellendek geplaatst wordt en het zwembad in werking is gesteld. Als er geen lamellendek geplaatst moet worden zal er betaald worden bij het in werking zetten van de installatie. Na de werken dient de koper direct te betalen. Er wordt in geen geval een betalingstermijn toegestaan. Bij niet betaling blijven de geleverde materialen eigendom van Infinilux BV. Infinilux heeft het recht de materialen ten alle tijde alle materialen terug mee te nemen totdat de klant alles betaald heeft.  Wanneer er iets niet juist is aan de werken of het zwembad dan dient de klant dit direct te melden via mail, eventueel met foto’s. Wanneer de koper zelf werken aan het zwembad en/of installatie uitvoert kan Infinilux BV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of fouten. Kosten daar uitvloeiend zijn ten laste van de koper. Infinilux heeft ten alle tijde het recht om bij vermoeden van niet betaling, de werken stop te zetten en eerst de betaling van het totale bedrag te vragen. Indien de betaling wordt gedaan zal Infinilux het project verder afwerken. Eventuele vertragingen van andere werken in een bepaald project kunnen nooit op infinilux verhaald worden.

Artikel 8 – Klachtenregeling

1.    Infinilux BV beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet direct gemeld worden nadat koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden en per mail ingediend bij Infinilux BV.

3.    De ingediende klacht(en) worden binnen een termijn van 72u gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

4.    De consument dient Infinilux BV in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht(en) in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Infinilux BV en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Wijzigingen
Infinilux BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

bottom of page